top of page
Image by Jimmy Conover

Huurvoorwaarden campers

Prijzen

 • Alle op de Camp4Fun website gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW.  Inbegrepen zijn omniumverzekering met € 1.000 vrijstelling, reisbijstandsverzekering, verbruik van meegeleverd gas en wc-product.

 • Een waarborg van € 1.000 dient apart betaald te worden. Deze waarborg wordt 2 weken na einde huurperiode teruggestort en wordt eventueel verminderd met de kosten van verkeersboetes, opgelopen schade of het niet naleven van de overige bepalingen, waaronder de volledigheid van inventaris. Bij alle extra kosten wordt een administratieve kost van 30 Euro aangerekend. (betalen verkeersboetes, aankoop ontbrekend of defect inventarismateriaal, tanken diesel…).  Indien de kosten hoger zijn dan € 1.000, door bijvoorbeeld de combinatie schade + verkeersboete / inventarismateriaal / tanken / reinigen / laattijdig inleveren, dan wordt dit aangerekend via een extra factuur. De huurder is aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen en/of eventuele kosten in verband met het gebruik van tolwegen gedurende de hele huurperiode. Deze aansprakelijkheid blijft bestaan nadat de waarborgsom is teruggestort en verloopt een jaar na afloop van de huurperiode. Kosten of naheffingen verbonden aan verkeersovertredingen of het gebruik van tolwegen worden door Camp4fun voorgelegd als bewijs dat de kosten door de huurder tijdens de huurperiode zijn veroorzaakt.  

 • Bij verhuur per week zijn max. 1850 km per week inbegrepen. Bij verhuur vanaf 3 dagen tot 6 dagen is max. 260 km per dag inbegrepen. Extra kilometers worden verrekend aan € 0,25 per km inclusief BTW.  Bij 4 weken verhuur zijn 2.000 kilometer per week inbegrepen. Extra kilometers worden verrekend aan € 0,25 per km inclusief BTW.

 • De binnenzijde van de camper alsook de garage dient grondig gereinigd te zijn.  Wij rekenen standaard een nazorgkost aan van € 75.

 • Bij niet-reiniging of niet grondig reinigen van de camper worden extra kosten verrekend met de waarborg:

  • ​Binnen reinigen € 75 bovenop de kost van de nazorg.  

  • Garage reinigen € 50 bovenop de kost van de nazorg.

  • Toiletcassette ruimen € 50.

  • Afvaltank lozen € 25.

  • Reiningen BBQ € 25.

  • Laattijdig inleveren € 50/h. 

 • Als u kiest voor de reiniging van de binnenkant van de camper door Camp4fun-medewerkers, worden de kosten voor nazorg kwijtgescholden. Houd er rekening mee dat de volgende taken door de huurder moeten worden uitgevoerd en niet vallen onder de reinigen van de binnenzijde:

  • Reinigen van het toilet​

  • Volledig leegmaken van kasten

  • Schoonmaken van de inventaris en terugplaatsen in de aangeboden kisten

  • Schoonmaken van de BBQ

 • Indien deze taken niet deftig zijn uitgevoerd of bij ernstige vervuiling, wordt er een extra vergoeding van € 75 in rekening gebracht bovenop de kosten van de reiniging door Camp4fun.

 • De camper mag niet in een carwash en mag niet gereinigd worden met een hogedrukreiniger en/of schuurmiddelen.

 • Annulering- en reisverzekering dient de huurder eventueel zelf af te sluiten. 

Betaling
 

 • Bij het opmaken van de huurovereenkomst dient een voorschot van € 350 te worden voldaan binnen een termijn van drie dagen. Het restant van de huursom dient uiterlijk 30 dagen voor vertrek te worden voldaan. De borgsom dient 8 dagen voor vertrek te worden voldaan. Betalingen zijn enkel mogelijk via bankoverschrijving. Indien de betalingen niet binnen de gestelde termijnen voldaan zijn, wordt de huurovereenkomst door Camp4Fun geannuleerd. In dit geval worden er € 350 annuleringskosten in rekening gebracht.

Annulering door de huurder
 

 • Indien een huurovereenkomst wordt geannuleerd is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • ​Bij annulering tot de 30ste dag vóór de vertrekdag:  het verschuldigde voorschot. 

  • Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 14de dag:  50 % van de huursom.

  • Bij annulering vanaf de 14de dag tot de laatste dag vóór vertrek:  90 % van de huursom. 

  • Bij annulering op de vertrekdag zelf of later:  de volledige huursom.

Verhuurtermijnen

 

 • Tijdens het hoogseizoen (zie website Camp4Fun) is de minimale verhuurperiode 1 week. Afhaling camper is uit tussen 15u en 17u, inleveren camper op zaterdag tussen 9u en 10u00. Andere verhuurperiodes vanaf 3 nachten worden in overleg bepaald. Bij laattijdig inleveren van de camper wordt € 50 per uur aangerekend en in mindering gebracht van de waarborg.

 • In overleg kan het ophalen en inleveren vroeger of later!  Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Uitrusting

 

 • Een volledige inventaris is aanwezig en wordt bezorgd bij opmaak van het huurcontract. Deze inventaris bevat eveneens de waarde van elk onderdeel welke bij beschadiging of ontbreken hiervan wordt verrekend met de waarborg. Bij vertrek is de camper voorzien van een volle diesel- adBlue-, gas- en watertank. Bij het inleveren van de camper dient de diesel- en adBleutank volledig gevuld te zijn, de vuilwatertank en toiletcassette geledigd te zijn en een volledige schoonmaak van de binnenzijde. Extra aandacht voor het reinigen van de toiletcassette die met zuiver water dient nagespoeld te worden. Het reinigen van de buitenzijde wordt uitsluitend gedaan door Camp4Fun, deze vaste kost is inbegrepen in de huurprijs. De camper is standaard uitgerust met tracking- en anti-diefstalsysteem. Wij behouden ons het recht om de camper na inlevering en controle grondig na te kijken.

Niet toegelaten

 • Gebruik van bijkomende toestellen met een hoog stroomverbruik evenals toestellen die blijvende geurhinder aan het interieur kunnen veroorzaken zoals bv. friteuse, magnetron, elektrische bakplaat enz. zijn niet toegestaan.  

 • Roken in de camper, ook in de bestuurderscabine is niet toegestaan.

 • Het branden van kaarsen is niet toegestaan in de camper.  

 • Kasten overladen met zwaar materiaal is niet toegelaten.

 • Gebruik van de camper voor festivaldoeleinden is verboden.

 • Het is ten strengste verboden de camper te gebruiken voor het vervoer van eender welke vorm van verboden middelen, apparatuur, drugs, illegale personen of goederen, conform de Europese wetgeving hierover.

 • Zich met de camper op een ruig terrein of buiten de gebaande paden te begeven, is niet toegestaan.

 • Stickers plakken in of op de camper is niet toegestaan.

 • Te rijden met ramen of koepel open! Alle ramen moeten steeds gesloten zijn bij vertrek met de camper.

 • Het is niet toegestaan om met de camper te overnachten op een parking van een tankstation langs de autoweg.
   

  • ​Wordt één van deze bovenstaande regels overtreden door de huurder dan is de huurder gehouden tot een schadevergoeding van 10% van de huurprijs die de huurder dient te betalen en wordt de huurovereenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang ontbonden.
    

Huisdieren

 • Huisdieren zijn alleen toegelaten mits aanvraag bij reservatie en na goedkeuring van Camp4fun.  

Wifi

 • De camper is standaard uitgerust met WiFi en internetverbinding in de EU.  Wij voorzien 10GB data-roaming per week of 4,5GB per 3 nachten.  U bent dus niet langer afhankelijk van het WiFi-aanbod op uw locatie.  U kunt uw totale verbruik steeds raadplegen. Ook de aanwezige TV, die u zowel binnen als buiten kunt gebruiken, is verbonden met WiFi zodat u online uw favoriete programma's kunt bekijken.  

 • Wat kunt u doen met onze Wifi en 10GB dataroaming?​ 

  • ​Gebruik in de omgeving van de camper maar ook handig om mee te nemen.

  • Tot 10 toestellen kunt u koppelen op deze WiFi (smartphone, tablet).

  • Onbeperkt streamen van data die op uw tablet/laptop/smartphone staat, naar de TV.

  • Gebruik van e-mail, Facebook, Instagram, whatsapp of online gaming.

  • Tot 33 uur live Netflix.

  • Live internet-TV zoals sportwedstrijden, nieuws, series,... het dataverbruik is sterk afhankelijk van de gekozen aanbieder.

 • Bij extra verbruik rekenen wij € 5 per 1GB aan.

Algemeen

 

 • Onze verhuurvoorwaarden gelden enkel voor Europese bestemmingen en volgens de bepalingen van de groene verzekeringskaart. In geval van overmacht (ernstige schade en/of defecten) en bijgevolg het niet beschikbaar zijn van het gereserveerde voertuigtype heeft Camp4Fun het recht een vervangvoertuig in te schakelen zonder enige vorm van verdere schadevergoeding of herroeping. Indien er geen vervangvoertuig beschikbaar is, wordt de reservering geannuleerd zonder enige vorm van schadevergoeding. De huursom en waarborg worden dan onmiddellijk teruggestort. In geval van overmacht tijdens de reis waaronder medische redenen, schade door ongeval, lekke band, inbraak, technische defecten enz. kan de huurder zich nooit beroepen op enige vorm tot compensatie van de geleden hinder. De camper wordt enkel verhuurd aan personen met een minimumleeftijd van 25 jaar die een geldig identiteitsbewijs en overeenkomstig rijbewijs van minimaal 3 jaar hebben voor dit type voertuig. Bij opmaak huurcontract dient de huurder hiervan een kopie te bezorgen. Bij afhaling van de camper dient de huurder ter controle zijn identiteitsbewijs en rijbewijs te tonen. Enkel de personen vermeld in het huurcontract mogen rijden met de camper. De camper mag enkel gebruikt worden op erkende campings en erkende parkeer- en standplaatsen. Schade die ontstaat door het niet naleven van deze regels en dus door de verzekeraar niet gedekt worden, wordt in zijn totaliteit aangerekend aan de huurder. 

 • Iedere overtreding met inbeslagname van het bij Camp4Fun gehuurde voertuig zal onherroepelijk leiden voor de overtreder-huurder tot het betalen aan Camp4Fun van een schadevergoeding gelijk aan de volledige aankoopsom van het gehuurde voertuig.

 • Schade onderweg dient binnen de 24 uur telefonisch aan Camp4Fun te worden gemeld zodat Camp4Fun vóór terugkomst de nodige maatregelen kan treffen.  Levering van de camper door verhuurder gebeurt in propere, correcte en volledige toestand.

 • De huurder brengt de camper ook in dezelfde conditie terug. Eventuele nog aanwezige defecten worden bij vertrek gemeld.

 • Er dient altijd eerst toestemming aan de verhuurder te worden gevraagd vooraleer tot een reparatie over te gaan. Reparaties uitgevoerd zonder het akkoord van de verhuurder worden niet terugbetaald en zijn ten laste van de huurder. Vervangen onderdelen worden steeds meegebracht.

 • LET OP: de huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van de MTM (maximum toegelaten massa) van 3500 kg en eventuele boetes of gevolgen hieraan verbonden.  Eventuele schade, reparaties, ontbrekende stukken vervangen of noodzakelijke reiniging gebeuren op kosten van de huurder. 

 • Na elke 1.000 km die de huurder gereden heeft, dient de huurder het oliepeil en de bandenspanning te controleren en zo nodig bijvullen.

 • De huurder dient de camper als een normaal, zorgvuldig en voorzichtig persoon te gedragen en geen onnodige risico’s te nemen.

 • Enkel de huurder en de opgegeven bestuurders mogen de camper besturen.

Facturen
 

 • Onze facturen zijn, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk door ons bevestigd andersluidend beding, betaalbaar op 14 dagen factuurdatum.

 • Eventuele klachten of bezwaren kunnen slechts in onderzoek genomen worden, indien zij per aangetekend schrijven ingediend worden binnen acht dagen na factuurdatum.

 • De facturen welke op de vervaldatum niet betaald worden, zullen van rechtswege en zonder dat daartoe enige aanmaning nodig zij, verhoogd worden met een intrest van 7% per jaar.

 • Bij gebeurlijke gerechtelijke invordering of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd.

Actievoorwaarden CADEAUBON GLAMPING

 • Per boeking kan slechts één bon worden ingewisseld.

 • De bon is geldig voor een boeking van min 3 dagen.

 • De bon is geldig voor boekingen die vóór 31 december 2024 zijn gemaakt.

 • De bon is niet inwisselbaar voor contant geld of andere financiële vergoedingen.

 • De bon kan niet worden gecombineerd met andere kortingsacties of aanbiedingen, tenzij anders vermeld.

 • De bon is alleen geldig voor specifieke producten of diensten, zoals vermeld in de actievoorwaarden.

bottom of page